Geachte leden van de diaconie / gemeenteleden,
 
Wereldwijd blijft het coronavirus zich verspreiden. Deze ontwikkelingen baren ons grote zorgen, temeer omdat veel landen totaal niet tegen dit virus zijn opgewassen. Hierdoor kan deze pandemie uitdraaien op een humanitaire ramp van ongekende omvang. Daarom heeft Red een Kind het corona noodfonds in het leven geroepen.
 
In verschillende landen waar wij werken, waaronder bijvoorbeeld Rwanda, is het coronavirus al aanwezig. De overheid heeft maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Scholen en kerken zijn gesloten en het maatschappelijke leven is tot stilstand gekomen. Voor miljoenen mensen betekent dit dat ze geen inkomen meer hebben en een sociaal vangnet is niet aanwezig. Bovendien is het zorgsysteem zwak en onmogelijk in staat om straks de slachtoffers van het coronavirus op te vangen en de juiste zorg te verlenen. Daarnaast is ook de zwakke gezondheid van met name de allerarmsten een grote zorg. Wat dit concreet gaat betekenen, en hoe lang deze situatie gaat duren, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook uit andere landen komen zorgelijke berichten.
 
Op dit moment zijn wij de hulpvragen aan het inventariseren en concrete plannen aan het opstellen om in actie te komen. Hierbij staan we in nauw contact met onze lokale collega’s en partnerorganisaties. We verwachten dat we stevig moeten gaan inzetten op voedselhulp, gezondheidszorg en voorlichting. Voor meer informatie over het corona noodfonds verwijs ik u graag naar onze website: www.redeenkind.nl/corona.
 
We beseffen heel goed dat de situatie in Nederland veel onzekerheid met zich meebrengt, en dat er een groot beroep op ons als samenleving wordt gedaan. Toch willen we een dringend beroep op u doen om kinderen in armoede, die extra kwetsbaar zijn, niet te vergeten! We vragen u om ook voor hen te bidden en zo mogelijk ons coronanoodfonds te steunen. Mogen we op u rekenen?
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Ard-Jan Kok
Relatiebeheerder kerken

Ook nu het coronavirus ons leven ontregelt, mogen wij niet vergeten dat het leven van veel Syriërs al vele jaren totaal verwoest is. In sommige opzichten komen de verhalen van de Syrische vluchtelingen nu dichter bij ons. Door de coronacrisis verliezen sommigen van ons de zekerheid van werk en inkomen. Straten zijn leeg en we hamsteren alsof het oorlog is. Ondanks de onzekerheid die dit met zich meebrengt, hebben wij het nog altijd behoorlijk goed in Nederland. En het is hartverwarmend om te zien hoe mensen juist in deze tijd klaar staan voor anderen.

Deze zondag collecteren wij voor het project van Kerk in Actie dat hulp biedt aan Syrische vluchtelingen Libanon en Jordanië. De diaconie beveelt dit project van harte bij u aan!

U kunt uw gift overmaken op het gironummer van de diaconie van de Bergkerk: NL77 INGB 0004 9582 44 onder vermelding van "Syrische vluchtelingen".

Hieronder vindt u het verhaal van de Syrische Ferial.

De diaconale nieuwsbrief is weer terug! Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN brengt hierin het diaconale nieuws in en vanuit de Protestantse kerken Amersfoort.

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2020.

Alle geplande acties tot de zomer gaan niet door.
Wij gaan de actie voor PGA verschuiven tot september 2020. De datum wordt nog nader vastgesteld.
Wilt de kleding blijven verzamelen tot september 2020? Dan hopen wij deze alsnog te kunnen aanbieden voor dit goede doel.
Zie: https://www.samskledingactie.nl/

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten