Nu de diensten in deze ‘coronatijd’ alleen online te volgen zijn, organiseren we aansluitend op de kerkdienst een ‘online Bergkerkcafé’. Fijn om elkaar al is het langs digitale weg toch even te spreken. In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om mee te doen. Met uw eigen kop koffie in de hand, kunt u inloggen bij het ‘online Bergkerkcafé. Alle Bergkerkers zijn van harte welkom. Zo kunnen we toch wat meer contact met elkaar hebben.

In deze lockdown periode zal de predikant (indien mogelijk) elke woensdagavond van 19 tot 20 uur en elke donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in zijn werkkamer in de kerk zijn. De kapel staat open voor wie individueel een moment van stilte zoekt en misschien een lichtje wil aansteken. Mocht de predikant verhinderd zijn, dan is een ander beschikbaar voor een gesprek en het openstellen van de kapel. Als u graag iemand wilt spreken dan kunt u bellen met de predikant 06-83951074 of met het pastoraal meldpunt 06-19945139.

Nu de lock-down nog langer gaat duren en we elkaar voorlopig niet in de kerk kunnen ontmoeten, start vanuit het pastoraat een initiatief om extra telefooncirkels op te zetten. Het idee is om wekelijks contact te onderhouden met een groepje van maximaal acht gemeenteleden.
U wordt op een vaste dag, 1x per week, gebeld door een gemeentelid. U belt op uw beurt weer een ander gemeentelid en zo bellen we met een vaste groep de cirkel rond. Vindt u het fijn om hier aan deel te nemen dan kunt u contact opnemen met het pastoraal meldpunt.
Dit is bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 19.00 uur via 06-19 94 51 39 of per E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Doe gezellig mee en laten we onze contacten warm houden. Laten we blijven omzien naar elkaar!

Algemeen
1. Vanaf zondag 11 oktober 2020 worden in de Bergkerk kerkdiensten gehouden met maximaal 30 mensen, excl. degenen die een taak hebben te vervullen.
2. Voorafgaande aan elke onder verantwoordelijkheid van de Bergkerk vallende activiteit zal worden afgewogen of deze op fysieke wijze of in digitale vorm plaatsvindt.
3. Tot nader te bepalen datum is het niet toegestaan om in de kerk op hetzelfde moment met meerdere groepen van maximaal 30 mensen in verschillende zalen bijeen te komen. Uitzondering vormen bijeenkomsten van en voor enkele kinderen, zoals de crèche, Godly Play, Westhill. Met het oog daarop zijn maatregelen in de sfeer van ventilatie en looproutes genomen.
4. De norm van 1,5 meter afstand is onverkort geldig en daarmee van toepassing binnen de Bergkerk, maar ook op het tot de Bergkerk behorende grondoppervlak buiten het kerkgebouw.
5. Op basis van de geldende norm van 1,5 meter is de maximale bezettingsgraad per ruimte als volgt bepaald:
• Kerkzaal :30 mensen, excl. predikant, ambtsdragers, koster, cantores, organist en eventueel anderen die een taak hebben te vervullen;
• Kapel :15 mensen, excl. de categorie hierboven genoemd;
• Gemeentezaal : 18 mensen;
• Zaal 1 : 8 mensen;
• Zaal 2 : 6 mensen.
Deze maximale bezettingsgraad is bereikt door het verwijderen van stoelen. Als aanvullende maatregel zijn in de kerkzaal sets van twee stoelen geplaatst om diegenen die tot één huishouden behoren, de mogelijkheid te bieden bij elkaar te zitten.
6. Die ruimtes die niet gebruikt worden tijdens activiteiten in de Bergkerk, zullen zo veel mogelijk worden afgesloten.
7. Hoewel het uit oogpunt van verbinding begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk, zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.
8. Gemeenteleden e.a. met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
9. Gemeenteleden en overige belangstellenden, die tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
10. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijv. gemeenteleden komen verregend binnen- zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
11. Gemeenteleden maken alleen in uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
12. Allen die de Bergkerk binnengaan, wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen en dat te doen zolang zij zich binnen de kerk verplaatsen; het mondkapje wordt alleen dan afgezet als men zit.
13. Dit gebruiksplan is als geprinte versie in elke ruimte van de Bergkerk aanwezig, alsmede beschikbaar op de website van de Bergkerk (www.bergkerk.nl).
14. Dit gebruiksplan wordt in samengevatte vorm bij herhaling in de Nieuwsbrief opgenomen.
15. Ook al omdat de verwachting bestaat dat de beperkingen vanwege COVID-19 lang zullen duren, vindt onderzoek plaats naar life-streaming.


Reinigingsplan
1. Bij binnenkomst van de Bergkerk is een desinfecterend middel beschikbaar om de handen te ontsmetten. Bij kerkelijke bijeenkomsten ziet de coördinator toe op gebruikmaking ervan; bij andere activiteiten vindt dit toezicht op gebruikmaking plaats onder verantwoordelijkheid van de beheerder.
2. Na elk gebruik van enige ruimte (zalen, keuken, gangen) wordt deze onder verantwoordelijkheid van de beheerder gereinigd (stoelen, tafels, deurklink, kranen, aanrecht, e.a.).
3. Na elke eredienst zal de kerkzaal onder verantwoordelijkheid van de beheerder worden gereinigd (stoelen, microfoons, katheder,e.a).
4. Na elke (kerkelijke) activiteit worden de toiletten onder verantwoordelijkheid van de beheerder gereinigd.
5. Op de toiletten zijn een desinfecterend middel en tissues aanwezig.


Coördinatoren
1. Bij elke eredienst is er ten minste één coördinator aanwezig.
2. De taak van de coördinator, aanwezig bij de ingang van de Bergkerk, is
- het verwelkomen van gemeenteleden,
- het toezien op het naleven van de norm van 1,5 meter,
- het vragen naar de gezondheid van gemeenteleden en overige belangstellenden, zowel van henzelf als van hun omgeving. De coördinator kan hen in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Omdat dit gevoelig ligt en tot pijnlijke situaties kan leiden zal elke week in de Nieuwsbrief aandacht aan dit punt worden besteed met een dringend verzoek om begrip voor het handelen van de coördinator.
3. Bij binnenkomst in de kerkzaal ziet ouderling 2 toe op het door de aanwezigen innemen van een plaats.


Erediensten
1. Vanaf zondag 11 oktober 2020 zal veelal per zondag worden bepaald hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor gemeenteleden en andere belangstellenden voor het meevieren van de eredienst in de Kerkzaal. Zondag 11 oktober 2020 zullen, na de ouders van de kinderen van Godly Play te hebben uitgenodigd, de resterende plaatsen beschikbaar zijn voor anderen. Ook met het oog op bijzondere dagen, zoals Allerheiligen, Kerst e.d. zal nader worden bepaald hoeveel gemeenteleden e.a. zich kunnen aanmelden. Er zal gebruik gemaakt worden van een digitaal registratiesysteem.
2. In de diensten in de Kerkzaal wordt door de gemeente niet gezongen.
3. Zolang aan het houden van erediensten vanwege COVID-19 beperkingen zijn opgelegd, zullen de internetdiensten doorgaan.
4. Met ingang van 6 september 2020 worden weer Kapeldiensten gehouden. Deze vangen aan om 09.30 uur. Maximaal 15 mensen kunnen hierbij aanwezig zijn, mits zij zich tevoren via een registratie op de website hebben aangemeld. Tijdens deze diensten wordt er niet gezongen. Na afloop van deze dienst zullen de bezoekers via een ander, duidelijk herkenbaar, pad de kerk verlaten dan waarop de bezoekers van de dienst om 10.30 uur in de kerkzaal de kerk binnenkomen.
5. Er is geen autodienst.
6. Vanaf 5 juli 2020 is de bloemendienst in de pre-Corona vorm weer opgepakt.
7. Gemeenteleden komen via de gebruikelijke ingang de hal van de kerk binnen en daarbij nemen zij de norm van 1,5 meter in acht. De coördinator ziet daarop toe. Indien bij het binnenkomen in de hal een opstopping dreigt – bijv. bij regenval- zal de coördinator naar bevind van zaken handelen (openen van tweede deur, verleggen looproute).
8. Gemeenteleden volgen de instructies voor het volgen van de uitgetekende looproutes nauwgezet op.
9. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten en verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator.
10. Bij de uitgang staan open schalen klaar voor de collectes.
11. De predikant stelt zich na afloop van de dienst met de dienstdoende ouderling op bij de uitgang van de kerk om gemeenteleden een goede zondag/ goede week toe te wensen/ te knikken. Zoals wel gebruikelijk, is er nu geen mogelijkheid om ook maar even met de predikant van gedachten te wisselen; dit om concentratie van mensen te voorkomen.
12. Na afloop is er geen koffiedrinken of mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten.


Avondgebed
1. Idem als boven (indeling op 1.5 mtr, naleving regels).


WPR061020

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten