De overheid heeft ingaande op zondag 11 oktober de regels voor het aantal kerkgangers verder ingeperkt. Maximaal 30. Helaas betekent dat weer de nodige aanpassingen in onze kerk.
Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.
In het moderamen is besproken wat deze maatregelen betekenen voor de kerkdiensten in de Bergkerk. Duidelijk is, dat de huidige oplossing om via het alfabet gemeenteleden eens per 2 weken de gelegenheid te bieden op zondag naar de kerk te komen, niet meer houdbaar is. We hebben moeten besluiten om voor de kerkdiensten van 10.30 uur (net zoals dat nu al voor de kapeldiensten om 9.30 uur geldt) over te gaan tot een inschrijvingssysteem. Op de website van de Bergkerk vindt u een aanmeldingsmogelijkheid voor zowel de kapel (max. 15 plaatsen 9.30 uur) als de kerkzaal (max. 30 plaatsen 10.30 uur).
Bij aanmelding kunt u ook zien of u nog terecht kunt.
Zoals u wellicht ook begrepen zult hebben, wordt het dragen van een mondkapje (bij verplaatsingen in de kerkzaal) dringend aanbevolen. En het zingen van het slotlied kan voorlopig ook niet.
Vooralsnog hebben deze maatregelen betrekking op de kerkdiensten in oktober.
De link voor aanmelding vindt u bij de desbetreffende dienst op de website onder Komende Erediensten.

In het GEBRUIKSPLAN BERGKERK kunt u de maatregelen vinden die wij hebben getroffen.

De diaconale nieuwsbrief is weer terug! Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN brengt hierin het diaconale nieuws in en vanuit de Protestantse kerken Amersfoort.

Lees hier de nieuwsbrief van mei 2020.

De diaconale nieuwsbrief is weer terug! Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN brengt hierin het diaconale nieuws in en vanuit de Protestantse kerken Amersfoort.

Lees hier de nieuwsbrief van september 2020.

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten