Diaconie betekent een open oog en oor voor mensen in de knel, zowel in onze naaste omgeving als wereldwijd. De diaconie van de Bergkerk wil praktische ondersteuning bieden aan deze mensen en hen eventueel financieel bijstaan.

Contactpersoon diaconie: Sander Kole. Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie over alle activiteiten van de diaconie van de Protestanse Gemeente Amersfoort kunt u vinden op de site van de PGA:

https://pkn-amersfoort.nl/diaconie/diaconale-activiteiten/ 

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor gebouw, personeel en financiën van de kerk. Hieronder vindt u een overzicht van hun taken. 

 • Zorg voor het onderhoud en renovatie, verwarming en verlichting  van het kerkgebouw, de pastorie en de Bergherberg  en voor de salarissen van predikant, koster/beheerder en de cantor-organist en de 2e organist van de Bergkerk. De kerkrentmeesters zorgen dat de materiële voorwaarden aanwezig zijn om de activiteiten van de kerk goed te laten verlopen. Financiering: geheel uit de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 • Zorg voor de financiering van de vele activiteiten van de Bergkerk. Voor de specifieke wijkactiviteiten heeft de wijkraad van kerkrentmeesters een wijkkas, die gevuld wordt met giften van gemeenteleden. Uit deze wijkkas worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 
  • De wekelijkse  orden van dienst en de speciale orden van dienst in de Stille Week en rond Kerst.
  • De bloemen en kaarsen voor de erediensten  en de bloemen voor jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar.
  • Koffie en thee na de dienst van 10.30 uur.
  • De jaargids, literatuur voor de werkvelden en commissies, kantoorartikelen, de website, portokosten voor Drieluik.
  • Bijdragen aan de kerkmuziek in de Bergkerk, het jeugdwerk, de kunst in de Bergkerk (BK²), Vorming en Toerusting en de commissie Publiciteit. 
 • Zorg voor het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de jaarrekening.
 • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de Bergkerk en  voor het beleid van het College van Kerkrentmeesters van de PGA. 

De wijkraad van kerkrentmeesters van de Bergkerk bestaat per 1 februari 2017 uit de volgende (ouderling-) kerkrentmeesters:

Paul Rijksen, voorzitter; Jan Willem de With, secretaris; Bas de Vries, penningmeester; Dik Sanders; Anja van Eck, vertegenwoordiger naar College van Kerkrentmeesters; Jeroen van Wijk, technische zaken.  

De administrateur van de wijkraad is Ronald Buijk.

Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting de Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het uitdragen, stimuleren en ondersteunen van de activiteiten en de wijkfunctie van wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteed aan activiteiten die zich richten op projecten die het gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Op dit moment worden onder andere de volgende projecten ondersteund: de jaarlijkse Amersfoortse Bergrede, het project Onder de Vijgenboom, Muziek op de Berg en de verbetering van de inrichting van de vergaderzalen. Daarnaast is het streven om ieder jaar een theaterstuk te faciliteren.

Stichting de Amersfoortse Bergkapel is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

 

Stichting de Amersfoortse Bergkapel

IBAN: NL40 INGB 0008 2419 72

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 815557693

Adres:
Dr. Abraham Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort

E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuur:

 • W.P. Rijksen (voorzitter)
 • A. van Eck
 • P.G. Coenen
 • C.F. Insinger-Scholten (secretaris)
 • B. de Vries  (penningmeester)
 • J. van Baardwijk (adviseur)

 

Balans- en resultatenrekening 2018

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Rente

107,08

 

Ouderenwerk

6.287,50

Ouderenwerk

3.274,00

 

Spel & Spul

1.866,04

Symposium

9.074,49

 

Symposium

6.776,52

Boekverkoop

1.017,25

 

Tuin/Herberg

461,82

Bergrede

3.419,20

 

Projecten

7.209,93

Passing through…

1.255,67

 

Bergrede

3.287,30

Kerstverhalen

2.699,00

 

Passing through…

1.453,00

Orgelfonds

1.132,00

 

Kerstverhalen

2.745,28

Negatief saldo

9.964,94

 

Diversen

1.856,24

Totaal

31.943,63

 

 

31.943,63

 

Jaarverslag financiën Stichting De Amersfoortse Bergkapel

Amersfoort, 20 november 2019

De Stichting Amersfoortse Bergkapel heeft het jaar 2018 afgesloten met een afname van het vermogen van € 20.985,75 waardoor het vermogen op 31 december 2018 € 87.346,47 bedroeg. De jaarrekening is afgesloten met een negatief saldo van € 9.964,94. Het merendeel van de uitgaven in 2018 werd gedaan in het kader van ouderenwerk en projecten. De grootste uitgavenpost onder projecten is de vorming van een orgelfonds uit de opbrengst van Spel & Spul in het jaar 2017.

De (jaarlijkse) actie Spel & Spul kon in 2018 helaas niet worden georganiseerd. Het symposium ‘Ouderen als schakels tussen generaties’ heeft een aanzienlijk financieel voordeel opgeleverd; de jaarlijkse Bergrede kende in 2018 een bescheiden winst, terwijl de overige projecten (Kerstverhalen, Passing through…) met een (financieel) bescheiden verlies zijn afgesloten.

 

Namens het bestuur,

B. de Vries (penningmeester)

Voor de Tweede Wereldoorlog  domineerden orthodoxen binnen de Hervormde Gemeente Amersfoort.

Dit trok de bewoners van het nieuw gebouwde Bergkwartier, industriëlen, officieren en intellectuelen, niet. Daarom organiseerden zij zelf  buiten de Hervormde Gemeente om vanaf  1925 een Bijbelkring uitgaande van de Ethische Vereniging en een zondagschool. Hieruit volgde de oprichting van de Stichting De Amersfoortse Bergkapel in 1931, die ook, eerst eenmaal, maar al snel tweemaal per maand, bijeenkomsten organiseerde. Het klimaat werd gekenmerkt door “Evangeliserend ideaal, bewuste openheid niet alleen naar het evangelie, maar ook naar de cultuur, liturgisch streven en oecumensiche openheid naar andere Christelijke kerken”. Vanaf 1935  werd er bovendien een zaterdagavondgebed gehouden.

De bijeenkomsten werden aanvankelijk gehouden in het gebouw van de Theosophische Loge aan de Regentesselaan, later in de aula van het Gymnasium en in de oorlog toen de Duitsers het Gymnasium gevorderd hadden, in de gymnastiekzaal van de HBS aan het Thorbeckeplein.

Vanaf 1948 werden de diensten onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerkenraad gehouden. In 1950 kocht de kerkvoogdij grond en in 1952 werd de huidige Bergkerk ingewijd. 

In 1964 is een kapel bovenop de gemeentezaal gebouwd. Hierdoor werd het mogelijk het aantal diensten, zowel voor volwassenen als voor jongeren, uit te breiden. Bovendien kon vanaf dat moment wekelijks een dienst van schrift en tafel gehouden worden.

Predikanten:

 • 1935 – 1946 ds Pannebakker (geestelijk adviseur Bergkapel)
 • 1946 – 1956 ds Braakman
 • 1957 – 1980 dr Elderenbosch
 • 1981 – 2005 ds van der Eijk
 • 2006 -          ds van Baardwijk

Subcategorieën