Vanaf 1 juni 2020 mogen kerkdiensten gehouden worden met maximaal 30 mensen, exclusief degenen die een taak hebben te vervullen. De 1.5 meter norm is onverkort geldig; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. In de kerkenraadsvergadering van 20 mei is een voorstel van de kerkrentmeesters en predikant besproken en is het volgende besloten:

  •  Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni zullen erediensten in de Bergkerk worden gehouden met maximaal 30 gemeenteleden.
  • Omdat we met deze diensten willen exploreren wat het betekent om met de 1.5 meter norm de liturgie te vieren worden die gemeenteleden (met partners) uitgenodigd, die op één van de zondagen voor een bepaalde taak al waren ingeroosterd. (ouderlingen, diakenen, koster, collectanten, lectoren, zij die welkom heten, geluidstechnici, zangers, autodienst, oppasdienst, begeleiders kindernevendienst, R15 , koffieschenkers). Het zijn dus geen vrij toegankelijke diensten.
  • Op zondag 28 juni is er een Godly play viering in de kapel met alleen de kinderen en de leiding. De ouders zijn dan welkom in de viering in de kerkzaal. Aanmelden is gewenst.
  • De internetdiensten vanuit de Bergkerk gaan in de maand juni gewoon door.
  • Er zal geen autodienst zijn.
  • De bloemendienst met echte bloemen, die na de dienst worden weggebracht naar een gemeentelid, wordt hervat in de kerkdiensten in juni, te beginnen met 7 juni.


Scribaat 21-05-20

In verband met de Coronacrisis zijn ook de gebedsdiensten op de woensdagavond stopgezet. Velen die bij de vieringen betrokken zijn, missen het wekelijkse avondgebed. Natuurlijk kan iedereen op zijn of haar manier thuis wel een eigen invulling aan het gebed geven, maar de gemeenschappelijkheid ontbreekt en wordt als een gemis ervaren. Daarom proberen we de individuele voortgang van lofzang en gebed te ondersteunen met een wekelijkse orde van dienst waar in verkorte vorm de vertrouwde elementen van het woensdagavondgebed terugkomen.
De orde van dienst kunt u in deze tijd vinden onder Orde van dienst

De directe link naar de orde van dienst staat in het vervolg in het bericht Avondgebed, dat is te vinden onder het menu Kerkdiensten.

De namen van gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden onze bijzonder aandacht nodig hebben, worden nu genoemd in de voorbeden van de zondagse eredienst.

Alle geplande acties tot de zomer gaan niet door.
Wij gaan de actie voor PGA verschuiven tot september 2020. De datum wordt nog nader vastgesteld.
Wilt de kleding blijven verzamelen tot september 2020? Dan hopen wij deze alsnog te kunnen aanbieden voor dit goede doel.
Zie: https://www.samskledingactie.nl/

Geen kerkdiensten, maar toch een goed woord? Geen samenzang, maar toch de lofzang gaande houden? Daarvoor is *Luistertroost* bedoeld, een podcast in deze tijden van onzekerheid en verwarring. In samenwerking met Kerkliedwiki gaan we een dagelijkse podcast bij je bezorgen, met een korte meditatie rond een lied. Van de schoonheid en de troost dus. Hier is de eerste aflevering te beluisteren: https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost